Zarządzanie

Oferta zarządzania nieruchomościami przeznaczona jest zarówno dla wspólnot mieszkaniowych, jak i dla indywidualnych właścicieli nieruchomości, takich jak kamienice czy zespoły obiektów mieszkalnych na Śląsku oraz w okolicach.

Profesjonalnie i kompleksowo

Co obejmuje nasze zarządzanie nieruchomością?

 • W pełnym zakresie obsługujemy nieruchomość administracyjnie, technicznie, księgowo.
 • Dążymy do obniżenia kosztów obsługi części wspólnej nieruchomości poprzez rozsądne gospodarowanie finansami.
 • Pozyskujemy dofinansowania na cele inwestycyjne.
 • 24 godziny na dobę przyjmujemy zgłoszenia dotyczące usterek, dzięki czemu szybko reagujemy na problemy.
 • Odbieramy informacje dotyczące stanów liczników (m.in. za pośrednictwem programu).
 • Umożliwiamy wgląd w dokumenty, uchwały, salda itp. online.
 • Komunikujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Organizujemy i prowadzimy zebrania wspólnot i spotkania z członkami zarządów w dogodnych terminach.
 • Oferujemy kompletne badania termowizyjne nieruchomości.

Elastycznie

Indywidualnie dostosowujemy pakiety ofertowe do specyfiki nieruchomości oraz Państwa potrzeb. Spełniamy oczekiwania, proponując odpowiednie rozwiązania, a zakres usług precyzyjnie określamy w umowie.

Również ceny zarządzania uzgadniamy indywidualnie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą zarządzania dla wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie nieruchomością wspólną

 • Reprezentujemy wspólnotę na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed osobami fizycznymi i prawnymi, m.in. pocztą, bankami.
 • reprezentujemy wspólnotę w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • przygotowujemy pisma, opinie, generujemy wezwania,
 • udzielamy pomocy i doradzamy w każdej sprawie,
 • opracowujemy projekty uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów, umów),
 • przeprowadzamy przedsądową windykację należności, dyscyplinujemy dłużników przy pomocy pism i upomnień,
 • pomagamy w protokolarnym przejęciu nieruchomości w zarząd wraz z ich dokumentacją finansową, prawną i techniczną,
 • weryfikujemy stan prawny nieruchomości.
 • Otwieramy rachunek bankowy wspólnoty i dokonujemy rozliczeń poprzez ten rachunek – wybór banku lub typu rachunku zależy od decyzji wspólnoty,
 • prowadzimy obsługę finansowo-księgową wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzimy dokumentację finansowo- księgową,
 • drogą elektroniczną (online) udostępniamy uchwały, informacje o rozliczeniach poszczególnych lokali oraz informacje dotyczące nieruchomości (każdy właściciel posiada swój login i hasło),
 • przygotowujemy i składamy stosowne deklaracje podatkowe i występujemy w imieniu wspólnoty przed organami skarbowymi,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe.
 • Prowadzimy ewidencję lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami nieruchomości wspólnej oraz najemców,
 • prowadzimy i bieżąco aktualizujemy dokumentację nieruchomości,
 • negocjujemy, podpisujemy, renegocjujemy oraz kontrolujemy dotychczasowe umowy z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, a także świadczącymi inne usługi dla nieruchomości, w szczególności w zakresie konserwacji budynku lub pogotowia technicznego oraz przeglądów kominiarskich, gazowych itp.,
 • analizujemy składane oferty dotyczące umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • organizujemy i nadzorujemy prace porządkowe i remontowo-konserwacyjne dotyczące nieruchomości wspólnej,
 • prowadzimy książkę obiektu budowlanego oraz dokumentację techniczną nieruchomości wspólnej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego (dokumentacja architektonicznobudowlana i instalacyjna, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, książki kontroli, karty gwarancyjne, protokoły, przeglądy techniczne itp.),
 • przygotowujemy i obsługujemy zebrania wspólnoty, zawiadamiamy o zebraniach, powiadamiamy właścicieli o treści uchwał podjętych w trybie indywidualnego zbierania głosów,
 • przygotowujemy projekty planów gospodarczych na podstawie przeglądów technicznych nieruchomości oraz postulatów współwłaścicieli,
 • prowadzimy bieżącą ewidencję zgłoszeń awarii i terminów ich realizacji,
 • znajdujemy wykonawców robót budowlanych, organizujemy konkursy, negocjujemy ceny i warunki umów, przedkładamy zarządowi najkorzystniejsze oferty,
 • zlecamy kontrole techniczne budynków oraz przeglądy okresowe przewidziane przepisami prawa budowlanego,
 • analizujemy koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz przedstawiamy sposoby ich obniżenia,
 • wydajemy zaświadczenia lub poświadczamy wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej,
 • informujemy na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności zarządu wspólnoty oraz czynnościach zarządzania w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych,
 • gromadzimy, przechowujemy i archiwizujemy dokumentację związaną z nieruchomością,
 • przygotowujemy różne warianty ubezpieczenia budynku, zestawiamy oferty towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji dla wspólnoty, a także negocjujemy korzystne pakiety dodatkowe, np. ubezpieczenia mieszkań.

Dzięki stosowanemu przez nas nowoczesnemu oprogramowaniu dla wspólnot mieszkaniowych, umożliwiamy bieżącą, dostępną 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, wymianę informacji z administracją – z każdego miejsca na świecie! Aby z niej skorzystać, wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Dzięki programowi do zarządzania możliwe jest:

 • szybkie przekazywanie mieszkańcom dowolnych informacji oraz niektórych dokumentów (np. uchwał),
 • wygodne sprawdzenie salda,
 • uzyskanie szczegółowego wydruku składników bieżącej zaliczki czy ostatniego rozliczenia,
 • wprowadzanie odczytów i przeglądanie historii wprowadzonych stanów wszystkich liczników w danym lokalu,
 • przeglądanie na bieżąco kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości (opcja dostępna dla zarządu wspólnoty).

KANIER Kancelaria Nieruchomości – działamy sprawnie, rzetelnie, terminowo!

Umów się z nami na spotkanie i dowiedz się, co jeszcze możemy zrobić dla Twojej nieruchomości bądź wspólnoty mieszkaniowej.