Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kanier Kancelaria Nieruchomości Katarzyna Śliwińska z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 27/14. Miejsce zbierania i przetwarzania: Będzin ul. Sączewskiego 27/14.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami, obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie Ustawy o własności lokali, Kodeksu Cywilnego i innych.

3. Dane będą udostępniane pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Wspólnoty usługi związane z dostępem do danych osobowych, a wynikające z realizacji umów związanych z obsługą nieruchomości. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Nie przewiduje się aby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolności podania danych osobowych osoby będą o tym fakcie informowane.